Quy chế an toàn cho học sinh về bạo lực học đường

Posted on Leave a commentPosted in Quy chế

1. Kỹ năng nhận biết các dấu hiệu của bạo lực học đường. Cũng như các tệ nạn xã hội khác, bạo lực học đường có những dấu hiệu đặc trưng tiềm ẩn hoặc biểu hiện qua các ứng xử hằng ngày giữa học sinh với nhau. Nhất là dấu hiệu tiền bạo lực như […]